zlate-investovani.cz zlate-investovani.cz - Investice do zlata, spo?ení ve zlatě a investi?ní st?íbro

zlate-investovani.czWebsite Profile

Title: Investice do zlata, spo?ení ve zlatě a investi?ní st?íbro
Keywords: investice do zlata, spo?ení ve zlatě, investi?ní zlato, investi?ní st?íbro, investice do st?íbra, historické mince, sběratelské mince
Description:Máme největ?í vyběr historickych a sběratelskych investi?ních mincí v ?R. Investi?ní zlato a investi?ní st?íbro je bezpe?ná investice. Nabízíme investice do zlata, investice do st?íbra - spo?ení ve zlatě.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

zlate-investovani.cz Information

Website / Domain:zlate-investovani.cz
Website IP Address:78.24.14.65
Domain DNS Server:gama.ns.active24.sk,alfa.ns.active24.cz,beta.ns.active24.cz

zlate-investovani.cz ranks

Alexa Rank:2286174
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zlate-investovani.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,395
Daily Revenue:$17
Monthly Revenue:$525
Yearly Revenue:$$6,395
Daily Unique Visitors:1,612
Monthly Unique Visitors:48,360
Yearly Unique Visitors:588,380

zlate-investovani.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-alive, close
Cache-Control max-age=3600, must-revalidate
Server Apache
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 15 Oct 2018 04:45:44 GMT

zlate-investovani.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
investice do zlata 5 1.30%
spo?ení ve zlatě 3 0.69%
investi?ní zlato 19 4.54%
investi?ní st?íbro 14 3.73%
investice do st?íbra 1 0.29%
historické mince 0 0.00%
sběratelské mince 1 0.24%

zlate-investovani.cz Similar Website

Domain WebSite Title
investicnizlato.info Investi?ní zlato - spo?ení do zlata.
nakup-zlata.cz Investi?ní zlato, investice do zlata, nákup zlata | Nakup-zlata.cz
bessergold.cz Drahé kovy, investi?ní zlato a st?íbro, katalog mincí, investice do drahych kov? | BESSERGOLD.cz
investicni-zlato-tv.cz Investi?ní zlato.tv | Investi?ní zprávy - investi?ní zlato a st?íbro, cena zlata
obchodsezlatem.cz Investice do zlata a st?íbra | Obchod se zlatem BEROT – INVESTI?Ní KOVY
investicnizlato.cz Investi?ní zlato cz | Prodej, vykup a transparentní spo?ení do zlata
aurenta.cz Spo?ení ve zlatě - AuRENTA
investice-zlato.eu Investi?ní zlato a st?íbro, vykup zlata a st?íbra, vykup mincí a medailí - Zlato a st?íbro
zlato-investicni.com Investi?ní zlato a st?íbro
maxmetal.cz Investi?ní zlato a investi?ní st?íbro - MAXMETAL s.r.o.
zlatostribro.com Investi?ní zlato a investi?ní st?íbro od Money Works
silverum.cz SILVERUM - Investi?ní st?íbro, Investi?ní zlato
auricom.cz Investi?ní kovy - zlato a st?íbro | Auricom.cz
investicnizlato.eu Investi?ní zlato a st?íbro | STEP Finance
zlatoinvestice.cz Investi?ní zlato a st?íbro Born4Investment s.r.o.
zlateslitky.eu ZLATé SLITKY — investi?ní zlato a st?íbro
zlato-slitky-mince.cz Investi?ní zlato, st?íbro, platina a diamanty
zlatocz.cz Investi?ní zlato a st?íbro - MILOX s.r.o.

zlate-investovani.cz Alexa Rank History Chart

zlate-investovani.cz aleax

zlate-investovani.cz Html To Plain Text

Investice do zlata, spo?ení ve zlatě a investi?ní st?íbro P?ejít na stránku: -> O nás Pro? nakupovat u nás Garance vykupu Investi?ní tipy Video Nabídka práce Kontakt KUP TE? 40 lira 1815 25 865 K? 22 500 K? detail 4 dukát 1912 20 913 K? 18 500 K? detail 20 Fr. Helvetica 1894 8 201 K? 6 900 K? detail 10 Rubl 1899 12 305 K? 9 800 K? detail historické a sběratelské investi?ní mince, investice do zlata, spo?ení ve zlatě a investi?ní st?íbro Investice do zlata D?vody investování do zlata Od změny standardního směňování ve zlatě od roku 1971 se svět poprvé v historii ocitá ve finan?ním systému, je? se nezakládá na ?ádném hmotném aktivu. Finan?ní systém stojí na p?edpokladu r?stu dluhu. Tento systém pak generuje tzv. FIAT měny, zakládající se na dluzích stát?, které, a p?edev?ím úroky z kterych jednotlivé vlády slibují zaplatit. Ke splácení rostoucích úrok? z rostoucích dluh? slou?í zvy?ující se daně, které ale zároveň sni?ují kupní sílu obíhajících peněz a postupně vyvlastňují obyvatele. ?eská koruna ztratila za uplynulych ?estnáct let témě? sedmdesát procent kupní síly a rostoucí státní dluh vede k dal?ímu zrychlování tohoto oslabení. Podle iniciátor? penzijní reformy má ?eská koruna za t?icet let ztratit plnych sto procent své kupní síly. Zlato a st?íbro naproti tomu slou?ily do roku 1971 po tisíce let jako peníze, které nejsou dluhem nikoho. P?edstavují hmotná aktiva svébytné hodnoty a jejich kupní síla se nikdy nem??e znehodnotit tak jako hodnota papírové měny. Zlato a st?íbro p?edstavují finan?ní aktiva s mo?ností soukromého vlastnění, a zcela nezávislého typu, mimo stávající systémy financí. To jim prop?j?uje unikátní vlastnosti, kterymi se nemohou chlubit ani nemovitosti. Investi?ní zlato se nemusí danit Nákup investi?ního zlata a st?íbra nepodléhá ?ádnym daním, proto?e negeneruje ?ádné úroky - zatímco jiné měny jsou zneu?ívány a znehodnocovány, zlato a st?íbro se zhodnocují a tím udr?ují kupní sílu. V p?ípadě st?íbra je vyjimkou DPH p?i jeho pr?myslovém vyu?ití. Investi?ní zlato a st?íbro jsou bezpe?né za v?ech okolností - nepodléhají ekonomickym ot?es?m, terorismu ?i p?írodním katastrofám. Vlastnosti investi?ního zlata Investi?ní zlato a st?íbro se úspě?ně uplatňují i v obdobích inflace ?i deflace. Fyzické investi?ní zlato a investi?ní st?íbro p?edstavují měnu, která si uchovává za v?ech okolností tuté? hodnotu - oproti papírové měně, která se vyzna?uje proměnlivou kupní sílou, která je navíc stále ni??í. Navíc v sou?asné době dochází k cílenému znehodnocování měn za ú?elem r?stu exportu. Investi?ní zlato a investi?ní st?íbro se vyzna?ují zna?nou fyzickou hustotou, v d?sledku ?eho? i nákup malého mno?ství zlata a st?íbra p?edstavuje zna?nou hodnotu. Investi?ní zlato i investi?ní st?íbro vykazují minimální rozdíl nákupní a vykupní ceny (spread) - na rozdíl od nemovitostí, uměleckych p?edmět? ?i papírovych aktiv. Unce investi?ního zlata nebo investi?ního st?íbra má v?dycky stejnou hodnotu na základě shodné ryzosti, kde?to diamanty ?i sběratelské mince jsou v?dy unikátní a vy?adují odborné posouzení. Investi?ní zlato jsou peníze Investi?ní zlato p?edstavovalo 5000 let základní peně?ní obě?ivo a tato role se mu vrací Investi?ní zlato p?edstavuje jediné peníze, je? nejsou i dluhem jinych Investi?ní zlato za?aly od roku 2009 vyrazně nakupovat centrální banky Investi?ní zlato nem??e znehodnotit ?ádná vláda Investi?ní zlato jako jediné roste ro?ně o 20 procent u? jedenáct let Investi?ní zlato zvy?uje ?i zachovává kupní sílu Investi?ní zlato v dobách inflace zvy?uje kupní sílu investujících Investi?ní zlato v dobách deflace zachovává kupní sílu investujících Investice do zlata mají schopnost uchovat úspory Nákup investi?ního zlata ?i investi?ního st?íbra p?edstavuje dnes jedinou spolehlivou cestu pro v?echny, kdo chtějí naprosto zachovat kupní sílu svych úspor T?i pravidla pohybu ceny investi?ního zlata Volatilita (nestálost cen investi?ního zlata) neznamená riziko Volatilitu ceny investi?ního zlata a investi?ního st?íbra vět?inou uměle vytvá?í banky na trhu papírovych derivát?, kde stanovují ceny nezávisle na fyzické nabídce a poptávce. Tak mohou byt změny v ceně zlata i st?íbra poměrně zna?né a okam?ité. Nákup investi?ního zlata a investi?ního st?íbra vy?aduje trpělivost Nestabilita trhu tak ?asto odrazuje potenciální zákazníky, kte?í uva?ují o nákupu investi?ního zlata nebo investi?ního st?íbra. Existují i tlaky na vlastníky těchto cennych kov?, aby se investice do zlata (?i jinych kov?) vzdali a vyměnili ji za bě?né papírové obě?ivo. Finan?ní poradci a mediální kampaně bank brojí proti nákup?m investi?ního zlata a st?íbra a proti spo?ení ve zlatě Peníze zákazník? ulo?ené v investi?ním zlatě nebo investi?ním st?íb?e p?edstavují pro banku ztraceny zisk a ztracenou p?íle?itost k novym p?j?kám, ze kterych se ú?tuje úrok. Burzovní maklé?i té? nejsou zlatu naklonění, proto?e jeho vlastníci si jej vět?inou dr?í a nesměňují - investi?ní zlato a st?íbro nebyvá p?edmětem spekulací. Proto tyto subjekty nákup fyzického investi?ního zlata a investi?ního st?íbra nepodporují. Nejlep?í investicí je investi?ní st?íbro P?i investici do drahych kov? byvá obvyklé nakupovat investi?ní zlato, platinu ?i paladium. Investi?ní st?íbro nebyvá tolik obvyklé, a proto tato komodita p?edstavuje obrovskou investi?ní p?íle?itost. Toto st?íbro spolu se zlatem hrálo roli měny tisíce let a je?tě v ?edesátych letech se ve Spojenych státech pou?ívaly ?tvr?áky ze st?íbra. Tedy st?íbro slou?ilo jako finan?ní obě?ivo déle ne? investi?ní zlato. Investi?ní st?íbro je hodnotněj?í ne? investi?ní zlato Investi?ní st?íbro je hojněji zastoupeno v zemské k??e a proto je i historicky méně cenné. V sou?asnosti se jeho cena pohybuje v poměru ke zlatu 50:1. Vytě?ené st?íbro se díky vodivym vlastnostem vyu?ívá v pr?myslu. Ji? několik let se jej ro?ně spot?ebuje o dvacet procent víc ne? se vytě?í. St?íbro má v pr?myslu sou?asné době a? deset tisíc nejr?zněj?ích mo?ností vyu?ití. A vzhledem k jeho nezastupitelnosti se pr?mysl v?dycky musí p?izp?sobit jeho ceně. P?i nedostatku st?íbra by mnohá pr?myslová odvětví nefungovala. Pokud jde o jeho tě?bu, st?íbro se vět?inou získává jako vedlej?í produkt p?i tě?bě zejména zinku nebo zlata. Fyzické investi?ní st?íbro Investi?ní st?íbro ve fyzické podobě je jedinou komoditou na světě, která se dnes obchoduje levněji ne? p?ed t?iceti lety. Tehdy se investi?ní st?íbro pohybovalo v cenách kolem padesát dolar? za trojskou unci. Investi?ní st?íbro p?edstavuje v sou?asnosti nedostatkové zbo?í, ale této skute?nosti neodpovídá jeho cena na trzích. Z toho je patrné, ?e p?i jeho prodeji nefunguje klasicky tr?ní princip, kdy zvy?ená poptávka vyvolává vy??í cenu. Tento jev vysvětlujeme na na?ich stránkách v www.investicni-zlato-tv.cz. Investi?ní st?íbro = investi?ní nástroj Investice do st?íbra se v?dy vyplatí. Kromě investi?ních 1 Oz st?íbrnych mincí - Eagle, Panda, Philharmoniker, Maple Leaf, Libertad, Britannia, lunární série australské mincovny Perth Mint, p?edstavují dal?í spolehlivy invest...

zlate-investovani.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Mon Jun 12 07:55:06 2017
domain: zlate-investovani.cz
registrant: CID:IGN-C215879-LPS
nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
keyset: A24-KEYSET
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 07.05.2010 20:15:05
changed: 11.07.2012 10:32:04
expire: 07.05.2018
contact: CID:IGN-C215879-LPS
name: Nora Hálová
address: Cajthamlova 168
address: Beroun
address: 266 01
address: CZ
e-mail: nora.halova@golf-start.cz
registrar: REG-IGNUM
created: 04.02.2009 10:31:15
changed: 16.12.2011 13:23:02
nsset: NSS:GLOBE-SGLO000001:1
nserver: beta.ns.active24.cz (81.0.238.27, 2001:1528:151::12)
nserver: gama.ns.active24.sk
nserver: alfa.ns.active24.cz (81.95.96.2, 2a02:4a8:ac24:100::96:2)
tech-c: ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 19.07.2011 15:27:33
contact: ACTIVE24
org: ACTIVE 24, s.r.o.
name: ACTIVE 24, s.r.o.
address: Sokolovská 394/17
address: Praha 8
address: 186 00
address: CZ
phone: +420.234262000
fax-no: +420.234262009
registrar: REG-ACTIVE24
created: 29.04.2008 12:35:02
changed: 28.11.2012 15:33:24
keyset: A24-KEYSET
dnskey: 257 3 5 AwEAAaZg1mHVw0d/qllyQBGqnRGJGRbL/51OuJ/QmAwt5VACOeIbRjAOfZ5RDvnjc9IekSVgXiSjDuO+gSm63bvFHTiGLKUnJD03TmB12oOctDB0pMs0eQT+2HoKdkgmqipzqYssVZOdcb/t/NP3fq3xLdYlJgTBmx1769NsyF602her5PSojVcxRjUlqqA4zNmN9K2r6+xrbhSHf0+dGC2u8O4bW1qGEoeo2M+xr7oUiUL8yH5n0DbhxcribLcuGro1LTn4s3P9xTYGSRb0Pd9rK0s7csb7FxyGdwsOqmZr47t3UQn2pp8q4guca2ef/hjevkq+wVZv/eUHhu6FzMCYTqc=
tech-c: ACTIVE24
registrar: REG-ACTIVE24
created: 26.11.2008 14:12:02
changed: 07.10.2011 21:51:1


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en